Skip to content
febrero 25, 2009 / Joaquim Montaner

105 Agentes de Igualdad… durante 2008 en Cataluña

Encontré esto en el sitio de Lourdes Muñoz Santamaríauna nota de prensa del PSC

El Departament de Treball ha promogut la contractació de 105 Agents per a la Igualtat durant l´any 2008

El Departamento de Trabajo ha promovido la contratación de 105 Agentes para la Igualdad durante el año 2008

Te pego la traducción que he hecho de la nota… a ver si nos aplicamos el cuento por estas tierras y empiezan a verse procesos públicos de selección de agentes de igualdad que tanta tanta falta hacen:

En els tres anys de durada del projecte el Departament ha destinat 7 milions d´euros per al foment de la igualtat d´oportunitats entre homes i dones en l´àmbit laboral

En los tres años de duración del Proyecto el Departamento ha destinado siete millones de Euros para el fomento de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el ámbito laboral.

El Departament de Treball ha promogut la contractació de 105 Agents per a la Igualtat durant l´any 2008 en ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats i diputacions de Catalunya. La demarcació de Barcelona té 60 Agents mentre que Tarragona, Lleida i Girona en tenen 15 respectivament. En els tres anys de durada del projecte s´han destinat 7 milions d´euros.

El Departamento de tarbajo ha promovido la contratación de 105 Agentes para la Igualdad durante el año 2008 en ayuntamientos, consejos comarcales, mancomunidades y diputaciones de Cataluña. La demarcación de Barcelona tiene 60 mientras que Tarragona, Lérida y Gerona tienen 15 respectivamente. En los tres años de duración del proyecto se han destinado 7 millones de euros.

La tasca d´aquests Agents és analitzar, planificar, aplicar i avaluar plans d´igualtat d´oportunitats entre dones i homes en l´àmbit laboral, no només en les respectives administracions, sinó en el seu entorn –municipi, comarca, etc. –, assessorant, si és necessari, les empreses del territori a l´hora d´elaborar els seus plans d´igualtat.

La tarea: Analizar, planificar, aplicar y evaluar planes de igualdad de oportunidades entre mujeres y varones en el ámbito laboral, no tan sólo en las administraciones respectivas, sino en su entorno, municipio, comarca, etc., asesorando, si es necesario, a las empresas del territorio a la hora de elaborar sus planes de igualdad.

A més, han de dissenyar i tirar endavant iniciatives per integrar al mercat laboral a dones en atur, fomentar l´ús del llenguatge no sexista, la conciliació entre vida personal i laboral i combatre la segregació horitzontal i vertical (dificultat per accedir a certes professions o a càrrecs de responsabilitat). També han de promoure la igualtat retributiva entre homes i dones, i prevenir l´assetjament sexual, psicològic o moral a la feina, entre d´altres.

También tienen que diseñar y poner en marcha iniciativas para integarr en el mercado laboral a mujeres desempleadas, fomentar el uso de lenguaje no sexista, la conciliación entre la vida personal y laboral y combatir la segregación horizontal y vertical (dificultad para acceder a ciertas profesiones o a cargos de responsabilidad). También han de promover la igualdad retributiva entre hombres y mujeres y prevenir el acoso sexual, psicológico o moral en el puesto de trabajo, entre otras…

Catalunya, pionera en la creació de la figura d´Agent per a la Igualtat El Departament de Treball va incorporar al seu organigrama la figura de l´Agent per a la Igualtat l´any 2005 amb l´objectiu de coordinar totes les accions internes i externes adreçades a la introducció de la perspectiva de gènere, com ara la formació del personal en temes de gènere i igualtat d´oportunitats, l´impuls del llenguatge no sexista, i la incorporació de dones en sectors amb escassa presència.

Cataluña, pionera en la creación de la figuar de Agentes para la Igualdad; el Departamento de Trabajo incorporó a su organigrama la figura de Agente para la Igualdad el año 2005 con el objetivo tanto de coordinar todas las acciones internas y externas dirigidas a la introducción de la perspectiva de género, como la de formar al personal en temas de género e igualdad de oportunidades, el impulso de lenguaje no sexista y la incorporación de mujeres en sectores con escasa presencia.

En els darrers anys les dones han avançat molt en el terreny laboral, fet que condueix a pensar que la situació entre dones i homes està normalitzada i no es perceben les diferències malgrat que encara hi siguin. En aquest sentit, el nivell d´ocupació de les dones a Catalunya ja ha assolit l´objectiu europeu que s´havia plantejat per al 2010 d´arribar al 60% però encara està lluny de la taxa dels homes. Segons dades de l´Enquesta de Població Activa (EPA) del IV trimestre del 2008, hi ha més de 13 punts de diferència pel que fa a la taxa d´ocupació dels homes (75,5%) respecte de les dones (62,5%).

En los últimos años las mujeres han avanzado mucho en el terreno laboral, hecho que conduce a pensar que la situación entre mujeres y varones está normalizada y no se perciben las diferencias a pesar de que sigan ahí. En este sentido el nivel de ocupación de las mujeres ya había alcanzado el objetivo europeo que se había planteado para 2010 (llegar al 60%) pero aún está lejos de la tasa de los varones. Según datos de la Encuesta de Poblacíón Activa (EPA) del cuarto trimestre de 2008, hay más de 13 puntos de diferencia en la tasa de varones  (75,5%) respecto a la de las mujeres (62,5%)

Pel que fa a la contractació, un 21,8% de les dones catalanes estan ocupades a temps parcial, enfront del 4,2% dels homes, segons dades de l´Enquesta de Població Activa (EPA) del IV trimestre de 2008. La taxa de temporalitat de les dones (20,5%) és dos punts més alta que la dels homes (18,4%). El salari brut mitjà anual de les dones l´any 2005 era de 16.284,86 euros, el que suposa un increment de 937,85 euros si es compara amb l´any anterior. Tot i aquesta millora salarial, encara hi ha diferències amb el salari brut mitjà dels homes que creix fins als 23.358,44 euros, segons es desprèn de l´Anuari Dones i Treball.

En lo que respecta a la contratación, un 22% de las mujeres catalanas están ocupadas a tiempo parcial frente a un 4% de varones (EPA IVQ 2008). La tasa de temporalidad de las mujeres (20,5%) es de dos puntos más alta que la de los hombres (18%). El salario bruto medio anual de las mujeres en 2005 era de 16.284,86 € (un incremento de 937,85€ sobre 2004). A pesar de esta mejora salarial, aún hay más diferencias con el salario bruto medio de los varones que crece hasta los 23.358,44€ según se desprende del Anuario Mujeres y Trabajo. 

A Catalunya i Espanya, la proporció de dones directives sobre el total de dones ocupades és molt inferior a la dels homes. Concretament, a Catalunya el 6,5%de dones ocupades ostenten càrrecs directius, mentre que en el cas dels homes, el percentatge augmenta fins al 9,4%.

En Cataluña y en España la proporción de mujeres directivas sobre el total de mujeres ocupadas es muy inferior al de los varones. Concretamente en Cataluña el 6,5% de mujeres ocupadas ostentan cargos directivos, mientras que enel caso de los varones el porcentaje aumenta hasta el 9,4%.
Teniendo en cuenta que es una nota de presa de un partido político… hay que entenderla desde esa perspectiva…
la crítica mayor que han dado a estas contrataciones… es que tienen caracter temporal (3 años)
Personalmente creo que tiene muy buen aspecto y es una gran noticia que las administraciones pongan manos a la obra de esta forma yo estoy fuera del contexto de cataluña aunque tenga muchas noticias y gente allí… si sabes algo más sobre esto.. y te apetece comentar… adelante!! 🙂

Anuncios

Comenta!

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s

A %d blogueros les gusta esto: